Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.kultura.osjakow.pl

Data publikacji strony internetowej: [ 2011-05-22 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2019-04-01 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 29.03.2021 r.]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę publikującą.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: gokosjakow@interia.pl bądź pod numerem telefonu: 43 842 33 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Dostęp do Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie poprzez jednopoziomowe wejście, bez schodów. 
  2. Minimalna szerokość korytarzy wynosi 170 cm, dostęp do piętra możliwy za pomocą zainstalowanego schodołazu.
  3. W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Pomoc osobom potrzebującym udzielana jest przez pracownika jednostki.
  4. Wyznaczone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w odległości około 70m od wejścia do budynku jednostki.
  5. Istnieje możliwość wstępu do budynku GOK z psem asystującym.
  6. Na miejscu nie jest dostępny tłumacz języka migowego. 

Aplikacje mobilne

Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie nie dostarcza aplikacji mobilnych.