Drukuj
Odsłony: 1831

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie z siedzibą przy ul. Wieluńskiej 26, 98-320 Osjaków, zwany dalej: „Administratorem”. Obowiązki Administratora danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie wykonuje Dyrektor GOK.

Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie z siedzibą przy ul. Wieluńskiej 26, 98-320 Osjaków, lub adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwane dalej RODO

ma Pani/ Pan:

prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) oraz uzupełniania swoich danych;

prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych;

prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; [uprawnienie dotyczy wyłącznie przetwarzania na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz przetwarzania w sposób zautomatyzowany, o ile nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi];

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla GOK ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Inspektor Ochrony Danych

Klaudia DOMAGAŁA

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

Planowanie i organizowanie realizacji zadań w następujących dziedzinach:
1) informowanie administratora danych o jego obowiązkach w zakresie ochrony danych osobowych;
2) wspieranie administratora danych oraz doradztwo w zakresie prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzana danych osobowych;
3) monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
4) wspieranie administratora danych w obsłudze naruszeń ochrony danych osobowych;
5) wspieranie administratora w realizacji praw osób, których dane dotyczą;
6) planowanie i realizacja audytu w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Wykonywanie następujących czynności materialno-technicznych:
1) tworzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych;
2) szkolenie i wydawanie poświadczeń o przeszkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych;
3) prowadzenie rejestru naruszeń, rejestru udostępnień danych na zlecenie administratora.

Wykonywanie analiz, projektów, sprawozdań i innych opracowań w zakresie:
1) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i kategorii czynności na polecenie administratora danych;
2) prowadzenie ewidencji upoważnień osób przetwarzających dane osobowe;
3) identyfikacja, ocena oraz monitorowanie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych;
4) udzielanie zaleceń i konsultowanie oceny skutków dla ochrony danych przed planowanymi w GOK operacjami przetwarzania danych ;
5) przedstawianie administratorowi wyników audytów i sprawdzeń;
6) wydawanie rekomendacji w zakresie ochrony danych osobowych i realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Wykonywanie następujących rodzajów wizji, przeglądów i inspekcji:
1) monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych,
2) kontrola przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe w formie papierowej,
3) kontrola i monitorowanie naruszeń ochrony danych osobowych,
4) audyty i sprawdzenia u podmiotów przetwarzających.

Wykonywanie następujących zadań i czynności na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie:
1) prowadzenie lub organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dokumentacji i ochrony danych osobowych;
2) monitorowanie zmian przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i informowanie o nich pracowników GOK;
3) współpraca i konsultacje z organem nadzorczym,
4) udzielanie informacji, wyjaśnień osobom zainteresowanym w zakresie ochrony danych osobowych w GOK.